Klachtenprocedure

Hoewel er bij het Stichting Boter, Kaas en Overblijf veel aandacht is voor de kwaliteit en service van de opvang, kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Dit kan bijvoorbeeld over de behandeling van uw kind gaan, de benadering naar uzelf of over administratieve handelingen. Weten waarover u ontevreden bent, helpt ons om kritisch te kijken naar onze dienstverlening. Eventuele problemen kunnen worden onderkend en worden aangepakt. Zo kan het uiten van een klacht bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit en service van de opvang.

Ook zonder klachten zijn wij geïnteresseerd in uw wensen en ideeën.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

– Bij de pedagogisch medewerkers/locatieleiders
– Bij de directeur van Stichting Boter, Kaas en Overblijf
– Bij de oudercommissie

Bespreek in eerste instantie uw klacht met diegene die het betreft. Er samen over praten kan veel oplossen. Mocht dit voor uw gevoel niet voldoende oplossing bieden, kunt u officieel mondeling of schriftelijk uw klacht voorleggen aan de directeur. De directeur zal de standpunten van beide partijen horen en binnen twee weken mondeling en/of schriftelijk bericht geven. In dit bericht worden beide standpunten verwoord en wordt aangegeven of, en zo ja, welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van de klacht.

Het kinderdagverblijf is aangemeld bij een klachtencommissie. De ZcKK is een onafhankelijke en deskundige commissie, die speciaal in het leven is geroepen om klachten te behandelen over kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuterspeelzalen. De ZcKK behandelt klachten van gebruikers van een kindercentrum dat aangesloten is bij de ZcKK. Ouders/verzorgers die gebruik (willen) maken of gebruik gemaakt hebben van een kindercentrum kunnen een klacht indienen. Zie voor meer informatie: www.ZcKK.nl.